Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky MASO22.CZ pro spotřebitele

I. Úvodní ustanovení a definice některých pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), kdy na straně prodávajícího je Easy Café s.r.o., IČ: 06548067, se sídlem Českomoravská 2255/12a, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 284079, který je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ (dále jen jako „prodávající“), a na straně kupujícího vystupuje spotřebitel ve smyslu § 419 OZ nebo jiný kupující, který není spotřebitelem ani podnikatelem (dále jen jako „kupující“).

1.2. Prodávající provozuje objednávkový e-shop na webových stránkách www.maso22.cz , dále jen „e-shop“).

1.3. Předmětem smlouvy je potravinářské zboží, uvedené na internetových stránkách, a to s takovými vlastnostmi, které jsou uvedeny v popisu zboží a služby (dále jen „zboží“).

1.4. Nezbytným předpokladem platně uzavřené smlouvy je potvrzení kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito OP.

1.5. Objednané zboží je po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího k vyzvednutí na výdejním místě (stánek 77 maso22.cz HALA 22 Holešovická tržnice, Praha 7), popř. zavezeno kurýrem standardně pouze na území České republiky. Prodávající má zájem vstupovat do právních vztahů pouze se subjekty s domicilem v České republice. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Prodávající se primárně nezaměřuje na dodávky zboží do zahraničí, je však možné sjednat v případě zájmu individuální dodávky za individuálně stanovených podmínek.


II. Kupní smlouva a její uzavření

2.1. Předmětem koupě je zboží, které
- prodávající uvedl ve svém e-shopu,
- bylo zvoleno kupujícím k nákupu a současně
- jehož dodání bylo potvrzeno prodávajícím v rámci potvrzení objednávky.

2.2. Veškeré zboží včetně služby, umístěné na e-shopu, je výzvou k podávání nabídek, nikoli nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ. Ustanovení § 1732§ odst. 2 OZ se nepoužije.

2.3. Návrh na uzavření smlouvy vzejde z podnětu kupujícího, který návrh provede odesláním objednávky v uživatelském rozhraní e-shopu prodávajícího. Potvrzení objednávky provede prodávající, a to tak, že e-mailem vyrozumí kupujícího o potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky prodávajícím je smlouva uzavřena. Potvrzení objednávky je však nutné odlišovat od potvrzení přijetí nabídky.

2.4. V případě, že budou zásoby zboží se službou vyčerpány nebo nebude-li prodávající schopen plnit z jiného důvodu, prodávající nepotvrdí objednávku a k uzavření smlouvy v tomto rozsahu nedojde. Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu kontaktuje kupujícího, aby se dohodli na dalším postupu.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah a nabídku e-shopu, čímž dojde k odvolání nebo změně výzvy k podávání nabídek.

2.6. Kupující stvrzuje, že se před odesláním objednávky důkladně seznámil s obsahem návrhu k podávání nabídek (zejména s popisem zboží, jeho vlastnostmi, dostupností a kupní cenou a cenou dopravy a dalších souvisejících služeb a plateb) a s těmito OP a že s nimi bezvýhradně souhlasí. K odeslání objednávky dojde bezprostředně po stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku“, do té doby je možné kdykoliv objednávku upravit či zrušit.

2.7. Kupující souhlasí s tím, že k uzavření smlouvy dojde prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran. V souvislosti s tímto bere kupující na vědomí, že veškeré náklady spojené s užitím komunikačních prostředků, zejména náklady na odchozí telefonní hovory, náklady na přístup k internetu apod., nese každá ze smluvních stran své.

2.8. Smluvní vztah vzniklý na základě tohoto článku je pro obě smluvní strany závazný a není možné jej měnit jednostranně, ledaže to určí zákon nebo podmínky smluvního vztahu.

2.9. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených ve smlouvě nebo ze zákona. Odstoupení musí být učiněno písemně (čímž se rozumí i prostřednictvím e mailu).

2.10. Spolu s potvrzením objednávky zašle prodávající kupujícímu také odkaz na znění těchto obchodních podmínek. Totéž učiní prodávající také na písemnou žádost kupujícího kdykoliv později, ledaže již uplynula doba, po které prodávající již údaje nearchivuje.

III. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Z řádně uzavřené smlouvy, dle postupu uvedeného v čl. II OP, vyplývají prodávajícímu povinnosti dodat kupujícímu řádně a včas objednané zboží a službu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a související platby uvedenou ve sjednané výši a sjednaným způsobem a převzít řádně dodané zboží.

3.2. Při plnění závazků ze smlouvy je prodávající oprávněn použít pro plnění i třetích osob, a to i bez zvláštního souhlasu kupujícího. Za plnění třetích stran však odpovídá prodávající, jako by plnění poskytoval sám.

3.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od dopravce, případně přímo od prodávajícího či jiné osoby.

3.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího za současného splnění podmínek převzetí zboží kupujícím a úplného zaplacení kupní ceny včetně souvisejících plateb.

3.5. Pro případ, že součástí uzavřené smlouvy bude jakákoliv bezúplatná položka nebo položka, jejíž cena byla vázána na jiné položky (např. v rámci množstevní slevy), následuje tato položka vždy osud ostatních položek zboží. Tuto položku je kupující povinen vrátit prodávajícímu tehdy, pokud by v důsledku jakékoliv změny objednávky (vč. např. odstoupení od smlouvy) na tuto položku kupujícímu v okamžiku vzniku smlouvy nevzniklo právo. Obdobně se postupuje i v případě služeb (např. dopravy zdarma nad určitou cenu zboží).

3.6. Kupující souhlasí s tím, že mu ze strany prodávajícího může být doručováno na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo při objednávce zboží.


IV. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
4.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží ani služba nemá při převzetí kupujícím právní ani faktické vady (dále jen „odpovědnost za vady“).

4.2. Prodávající se kupujícímu zavazuje, že zboží bude způsobilé k použití pro účel danému zboží obvyklý a že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen „záruka za jakost“). V případě, že má zboží s ohledem na své vlastnosti expirační dobu, zavazuje se prodávající toto uvést v rámci popisu zboží. V takovém případě je záruka za jakost omezená expirační dobou. V případě výměny zboží nezačíná záruční doba běžet znovu.

4.3. Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, případně v rámci expirační doby, pokud je tato kratší (dále společně jen jako „reklamace zboží“).

4.4. Pokud kupující uplatňuje reklamaci zboží, je oprávněn učinit tak jakoukoliv cestou, přičemž s ohledem na určitost a trvalost se doporučuje písemná forma komunikace. Uplatnění reklamace sestává z identifikace objednávky (čísla objednávky), popisu vady zboží a volby nároku. K průkaznějšímu popisu vady zboží je vhodné doložit fotodokumentaci, není to však nezbytné.

4.5. Spolu s uplatněním reklamace zboží je kupující povinen zaslat prodávajícímu také reklamované zboží, aby prodávající mohl posoudit, zda je reklamace oprávněná.

4.6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží. Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, hradí prodávající kupujícímu účelně vynaložené náklady na uplatnění reklamace. Pokud však nebude reklamace zboží uznána za oprávněnou, nese každá ze smluvních stran své náklady sama, tedy bez účasti druhé smluvní strany. Vyřízení reklamace může kupující urychlit například
- zasláním podrobného popisu vady e-mailem před samotnou reklamací, nejlépe s doplněného fotografiemi. Prodávající má v takovém případě možnost reklamaci přímo vyhovět i bez nutnosti zasílání reklamovaného zboží; nejde však o povinnost prodávajícího.
- postupem, kdy se kupující předem telefonicky či e-mailem informuje na nejvhodnější způsob reklamace.
- vyplněním formuláře určeného pro tyto účely.

4.7. Kupující má z řádně reklamované vady zboží tyto nároky: (1) odstranění vad, jsou-li vady odstranitelné; (2) dodání nového zboží, případně jeho části, pokud nejsou vady odstranitelné; (3) sleva z kupní ceny za zboží; (4) odstoupení od smlouvy. Právo volby nároku přísluší kupujícímu. Pokud kupující nezvolí žádný ze zmíněných nároků nebo zvolí-li nárok, na nějž nemá dle zákona či těchto OP právo, prodávající kupujícího kontaktuje e-mailem či telefonicky a navrhne postup řešení reklamace. Prodávající je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu.

4.8. Reklamaci zboží nelze uplatnit za předpokladu, že se na zboží projeví vady či snížená jakost způsobené jejich běžným používáním, neodborným zacházením či zacházením takovým způsobem, že vady či poškození nelze prodávajícímu přičítat k tíži. Prodávající je povinen užívat zboží k účelu, ke kterému je zboží určeno.

4.9. Prodávající vydá kupujícímu doklad o uplatnění reklamace. Prodávající má právo odmítnout zásilky zasílané na dobírku.


V. Odstoupení od smlouvy kupujícím
5.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy před dodáním zboží, a to bez udání důvodu. Lhůta běží do okamžiku převzetí zboží dopravcem, kupujícím či jinou osobou k tomu kupujícím pověřenou.

5.2. Za platné odstoupení od smlouvy, tedy takové, které vyvolává právní účinky odstoupení, se považuje takové právní jednání kupujícího, které je jednoznačné. Odstoupení od smlouvy kupující provede prostřednictvím prohlášení, které učiní libovolnou formou (dopisem na doručovací adresu prodávajícího, e-mailem, telefonicky apod.). S ohledem na určitost, trvalost a průkaznost se však doporučuje písemná forma.

5.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, je-li posledním okamžikem lhůty uvedené v odst. 5.1. odesláno prohlášení dle odst. 5.2. Není tedy rozhodující, kdy prohlášení, jímž kupující odstupuje od smlouvy, dojde do sféry prodávajícího, či kdy se s jeho obsahem prodávající fakticky seznámí.

5.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen vrátit mu veškeré platby, které kupující provedl na účet prodávajícího, vč. nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy. Tuto povinnost splní prodávající způsobem stejným, jakým platbu od kupujícího přijal, a to do 14 dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

5.5. Nevyužitím práva na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě toto právo zaniká.

5.6. Právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku OP nemá kupující, který není spotřebitelem.

5.7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.8. Není-li výslovně sjednáno jinak, kupující podáním nabídky na uzavření smlouvy současně výslovně žádá, aby případná služba, která je součástí nabídky (např. doprava), byla plněna ve lhůtách dle těchto OP, a to i před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle tohoto článku.


VI. Platební a dodací podmínky
6.1. Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit kupní cenu a veškeré související platby řádně a včas podle zvoleného způsobu platby. Podmínky zvoleného způsobu platby se stávají součástí uzavřené kupní smlouvy. Není-li při volbě platby stanoveno jinak, jsou kupní cena a související platby splatné při převzetí zboží.

6.2. Ceny uvedené u zboží a služeb a všechny poplatky jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. V cenách zboží uvedených na e-shopu nejsou zahrnuty související platby, například cena za dopravu zboží, cena za zvolený způsob platby ani cena za jiné položky (balné, pojištění zásilky apod.).

6.3. Způsoby a obvyklé doby dopravy, jakož i jejich ceny, jsou uvedeny v e-shopu. Takto zvolený způsob dopravy a jeho podmínky se stávají součástí uzavřené kupní smlouvy. Není-li výslovně sjednáno nebo neplyne-li ze zvoleného způsobu dopravy jinak, doručuje prodávající kupujícímu zboží na doručovací nebo fakturační adresu kupujícího.

6.4. Není-li v rámci smlouvy sjednáno jinak, je doba pro dodání zboží 14 dní ode dne uzavření smlouvy, případně od zaplacení kupní ceny a souvisejících plateb, má-li být tato hrazena před odesláním zboží. Budou li okolnosti nasvědčovat tomu, že tato lhůta nebude dodržena, kontaktujte prodávající e-mailem či telefonicky kupujícího před jejím uplynutím.

6.5. Prodávající vystaví na vyžádání kupujícího na úhradu kupní ceny zboží a souvisejících plateb daňový doklad, který kupujícímu doručí formou e-mailu.

6.6. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen identifikovat platbu určeným variabilním symbolem.

6.7. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat zejména neporušenost vnějšího obalu, absenci zjevných vady zboží a neúplnost zásilky. Pokud je zásilka se zbožím jakkoliv poškozená nebo porušená, samotné zboží je poškozené nebo jinak vadné, nebo je zásilka neúplná, kupující zboží nepřevezme, s přepravcem sepíše příslušný protokol a informuje se u prodávajícího na postup dalšího řešení věci. Kupující není povinen převzít zásilku, která vykazuje výše uvedené vady. Opačný postup může vést k zamítnutí případné reklamace.

VII. Sankční ustanovení
7.1. Ocitne-li se některá ze smluvních stran v prodlení s úhradou jakékoli platby sjednanou ve smlouvě, je druhá smluvní strana oprávněná požadovat úrok z prodlení dle platných a účinných právních předpisů v době, kdy k prodlení došlo.

7.2. Prodávající je při prodlení s úhradou kupní ceny a souvisejících plateb ze strany kupujícího delším než 14 dní, nebo při závažném porušení povinností kupujícího vyplývajících ze smlouvy, těchto OP a/nebo ze zákona oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.

7.3. Smluvními sankcemi dle těchto OP není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

VIII. Ochrana osobních údajů
8.1. Prodávající se zavazuje nakládat s případnými osobními údaji kupujícího v souladu s příslušným právními předpisy a samostatným dokumentem upravujícím ochranu osobních údajů, který je dostupný zde GDPR

IX. Uživatelský účet
9.1. Registrací má kupující možnost získat uživatelský účet. Registrací se rozumí vyplnění příslušeného formuláře na internetových stránkách prodávajícího. Při registraci je osoba povinna vyplnit veškeré údaje označené jako povinné, a to pravdivě, správně a úplně. Pokud dojde ke změně některého údaje za dobu trvání uživatelského účtu, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat bez zbytečného dokladu.

9.2. Každá osoba může mít pouze jeden uživatelský účet. Duplicitní účty je prodávající oprávněn po předchozím upozornění smazat.

9.3. Kupující je povinen spravovat svůj účet a přihlašovací údaje ke svému účtu takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám. Získá-li jakákoliv osoba odlišná od kupujícího přístup do uživatelského účtu kupujícího, platí, že byla kupujícím zmocněna k jednání za kupujícího v prostředí e-shopu.

9.4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy a) kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužil, tj. nepřihlásil se do něj, b) kupující porušuje své závazky vůči prodávajícímu, c) kupující se pokusil, byť jednou, o prolomení zabezpečení e shopu nebo e) v jiných odůvodněných případech. Zrušením uživatelského účtu však nedochází ke změně práv a povinností mezi smluvními stranami.

9.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto OP jsou pro smluvní strany účinné ve znění uvedeném na e-shopu prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky a jsou nedílnou součástí objednávky (tj. nabídky na uzavření smlouvy).

10.2. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi znění smlouvy a těmito OP mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě. Užití obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno.

10.3. V otázkách neupravených smlouvou ani těmito OP se právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí českým právním řádem, s výjimkou norem mezinárodního práva soukromého. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

10.4. Případné spory vyplývající ze smlouvy je kupující oprávněn řešit prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce. Toto řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u prodávajícího, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení sporu je možné po uplatněné reklamaci zahájit do 1 roku. Veškeré bližší údaje o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím České obchodní inspekce jsou na jejích internetových stránkách (www.coi.cz). Spotřebitel rovněž může využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která se nachází na těchto internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

10.5. Pokud kupující nevyužije možnosti mimosoudního řešení sporu uvedeného v bodu 10.4., budou spory vyplývající ze smlouvy, nedojde-li k dohodě smluvních stran, rozhodovány před věcně, místně a funkčně příslušnými soudy České republiky.

10.6. V případě, že by se některé ustanovení smlouvy a/nebo těchto OP staly neplatná či neúčinná, platnost i účinnost ostatních ustanovení smlouvy a/nebo OP zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či neúčinná ustanovení smlouvy a/nebo OP ustanoveními platnými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původních.

10.7. Odesláním objednávky kupující projevuje svou určitou, svobodnou a vážnou vůli uzavřít smlouvu, potvrzuje svou svéprávnost a způsobilost uzavřít smlouvu a také to, že smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

10.8. Tyto prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP bez předchozího upozornění změnit. Doporučuje se tedy kupujícímu jejich archivace. Prodávající však poskytne obchodní podmínky kupujícími také spolu s akceptací jeho objednávky.

10.9. Tyto VOP nabývají účinnosti 5. března 2024